לפניכם לוח חודשי . סמנו ס עוד ריבוע הדומה לאלה המשורטטים בו . J . א . מצאו תכונות מעניינות המתאימות לכל הריבועים המשורטטים : ב . האם התכונות שמצאתם מתקיימות לדעתכם גם בלוחות של חודשים אחרים ? השכירו את תשובתכם.- . 3 א . כתבו אותיות בכל ריבוע שמאלי : - אם התאריך המתאים בריבוע הימני הוא זוגי . - אם התאריך המתאים בריבוע הימני הוא אי זוגי . ב . האם בכל הריבועים שלמעלה המשפרים הזוגיים והמשפרים האי זוגיים משודרים באותו השדר ? השכירו את תשובתכם : . 4 א . כתבו בכל ריבוע 9 תאריכים מלוח שנה . מצאו את הסכומים לפי כיווני החצים ורשמו אותם בעיגולים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית