מה יקראנו בפרק א — בקצור . 1 גזר את הפסוקים מעמוד . 53 סדר א 1 תם על הדף — לפי הסדר הבבון . אבל : עדין אל תךביק את הפסוקים ! בדק בחמש אם סדרת נכון . ( אפשר להעזר בחבר א 1 בחברה ( . האם - שמת TTT ! - כל פסוק 1 במקומו 1 : , לפי הסדר . . ... - שבו /• קרו IT הדברים TI - ? א . " ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד " . ב . ג . ד . "ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך " ... ה . ר . ז . " וירב העם ויעצמו מאד ' . ח . אחרי שסדרת כל פסוק במקום הנכון — הךבק את הפסוקים . . 2 קרא , לפי הסדר . את הפסוקים שהךבקת . מה אנחנו למלים מתוך הפסוקים שבמסגרת ? סמן ^ ל ? ד התשובה הנכונה ; בני ישראל ל א התרבו , בגלל שהמצרים ענו אותם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית