המספרים כתבו את המספר המתאים כמו בדגמה . לומד לומדת הולך הולכת קורא קוראת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית