ג . שקוף ( ונזכרת ) האבזרים : ? מראה 1 איזו צוךה מהצורות המקולןוות היא השקוף של הצורה הבודדת בקו השקוף המסךטט ? עברו עליה בצבע . בךקו בעזרת מךאה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית