ב . המעין והךבוע 1 א . קחו- אךבע ךצועות שוות ובנו מהן מרבע . סךטטו במחברת את המךבע שבניתם . ב . האם מאותן אךבע ךצועות אפשר לבנות מרבע אחר ? סךטטו אותו במחברת . ג . מה שוה ומה שונה בשני המךבעים שבניתם ? ( שימו לב לצלעות , לזויות , למאנכות ולמקבילות של הצלעות ( . מעץ הוא מרבע שכל צלעותיו שוות . \ \  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית