א . ישרים מקבילים הועדה לתכנון ערים החליטה עיר חדשה . ---היא פרסמה כרוז כזה נ / 7 ר / ב תקום עיר חךשה . בשלב הךאש 1 ן בתכנון העיר אנו מבקשים מן הצבור להציע תכניות להנחת מסל ת ברזל . יש להקפיד ששני פסי המסלה יהיו קוים ישךים . כעבר כמה ימים התקבלו הצעות שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית