ג . מיון משלשים - סכום 1 א . בדקו את צלעות המשלש הזה הקיפו את השם המתאים לו לפי הצלעות משלש שונה צלעות משלש שוה צלעות משלש שוה שוקים שאינו שוה צלעות ב . בךקו את זוי ות המשלש . הקיפו את השם המתאים לו לפי הזויות : משלש ישר זוית : משלש קהה זוית משלש חד זויות משלש זה הוא משלש ישר זוית ושונה צלעות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית