ז . זוית קהה וזוית חדה 1 בפרק זה נעסק רק בזויות הקטנות מז-וית שטוחה . א . בךקו בעזרת מלבן : האם ? הז-וית המסרטטת כאן היא זוית ישרה ? _ קטנה מז-וית ישרה ? גדולה מז-וית ישרה ? זוית הגדולה מז-וית ישרה ( אזל קטנה מז-וית שטוחה ) נקראת ? זוית קהה . f ו '  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית