התאמה לעקרונות של תכנית הלימודים הפרק " תכנית הלימודים ותכנון הלימודים הבית-ספרי " שבתכנית הלימודים מציג את עקרונות התכנית . בספרים אלה עקרונות אלה משתקפים כדלקמן : עקרון העיגון ההקשרי – כל הנושאים נלמדים בהקשר טקסטואלי . כך הדבר בפרקי הנושא , בפרקי ההבעה . הדיון , הקריאה , הכתיבה , העיסוק באוצר מילים ובמושגים לשוניים – כל אלה נובעים מטקסט או מטקסטים אחדים . לפי תכנית הלימודים , יש להשתמש בטקסטים הקשורים להוראת המקצועות ולשלב פעולות המשרתות מטרות חברתיות ופונקציונאליות של קהילת בית-הספר . על תחומי הדעת השונים ראו בסעיף " ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני ומקומם בספרים " – בהישג נדרש . 5 פעילויות רבות , ובעיקר הפעילויות המסכמות ( תוצר , ( מתקשרות למצבים חברתיים בבית-הספר : כתיבת כתבה לעיתון ( הפרק " כתבה , " כיתה ה , ( ערב קריאה בבית הספר ( הפרק " נר זיכרון , " כיתה ה ) וכן תערוכת כרזות ליום העצמאות בבית-הספר ( הפרק " דגל ישראל , " כיתה ו . ( פעילויות אלה מעוגנות בעשייה של הקהילה הביתספרית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית