תוכן העניינים א . איסוף נתונים והצגתם בדיאגרמה 4 ב . איך קוראים דיאגרמת עמודות ? 7 ג . רשימה או דיאגרמה ? 8 ד . מה הן הטעויות בדיאגרמות ? 10 ה . קנה מידה בדיאגרמות 11 ו . הגדלת קטע של דיאגרמה 12 ז . דיאגרמת מוטות 14 ח . מספרים על שני צירי ִ הדיאגרמה 17 ט . פעילות סיכום 18 אבזרים לפרק דף עזר לאיסוף נתונים ( באמצע החוברת )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית