" ובחקתיהם לא תלכו" : פרק יח לפניך הפסוקים הפותחים את פרק יח - פסוקים א-ה . קרא ושים לב למילים המודגשות : פס' א " וידבר ד' אל משה לאמר : פס' ב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם : אני ד' אלקיכם . פס' ג כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו פס' ד את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם , אני ד' אלקיכם . פס' ה ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם , אני ד . '  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית