" כי נפש הב שר ב דם היא" פרק יז הקדמה קצרה תחילה , בגן עדן , נצטווה האדם לאכול רק צמחים - ולא בעלי חיים : …" כל עשב … אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ … לכם יהיה לאכלה" ( בראשית פרק א פסוק כט . ( אחר כך , אחרי המבול , ניתן היתר לנח ולבניו לאכול גם בעלי חיים : " כל רמש אשר הוא חי , לכם יהיה לאכלה" ( בראשית פרק ט פסוק ג . ( אבל גם על ההיתר לאכול בעלי חיים הטילה התורה מגבלות : על נח ובניו התורה אסרה לאכול איבר מן החי ( בראשית פרק ט פסוק ד . ( על בני ישראל התורה אסרה אכילת בעלי חיים מסוימים , כפי שמפורט בספר ויקרא פרק יא . כאן , בפרק יז , התורה מציגה הגבלה נוספת - איסור אכילת דם . כתוב : • מי נצטווה לאכול רק מן הצומח ? מתי התירה התורה לאכול בעלי החיים ? למי נמסר ההיתר לאכול בעלי חיים ? באיזה חומש נזכר האיסור לאכול איבר מן החי ? באיזה חומש ובאיזה פרק נזכרים בעלי חיים המותרים והאסורים באכילה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית