שעיר העזים לעזאזל - והווידוי 1 לאחר שאהרן סיים לכפר ולטהר את המשכן - את קודש הקודשים , את הקודש ואת מזבח הזהב - הוא יצא מאוהל מועד אל המקום ששם עמד השעיר החי , השעיר לעזאזל . קרא : …" והקריב את השעיר החי . וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית