" וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל"1 קרא פסוקים יד-יט . פסוקים אלה כוללים הוראות לאהרן , הכוהן הגדול . ההוראות מפרטות את מה שאהרן היה צריך לעשות כדי לכפר , לטהר , את קודש הקודשים , את הקודש ואת המזבח , וזאת - באמצעות דם הפר ( חטאת הכוהן הגדול ) ודם השעיר ( חטאת בני ישראל . ( " וכפר על הקדש … וכן יעשה לאהל מועד " ... ( פסוק טז ) היעזר במילון שבסוף החוברת והסבר את המושגים : " הקדש : " " אהל מועד : " קרא את ההסבר על-פי פירוש רש"י לפסוק טז :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית