פרק טז פסוקים א-יג פתיחה פס' א וידבר ד' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ד' - וימתו . פס' ב ויאמר ד' אל משה : דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן - ולא ימות , כי בענן אראה על הכפרת . מורה פס' א-יג המוצגים בעמודים אלה מיועדים לקריאה במליאת הכיתה כהכנה ללימוד הפרק . העימוד המיוחד של הפסוקים נועד לסייע לתלמידים בקריאה , והוא כולל חלוקה פנימית של הפסוקים בצירוף כותרות משנה , הדגשת מילים חוזרות , והבחנה בין פעולות הכוהן הגדול הקשורות לפר החטאת שלו - ובין הפעולות הקשורות לשני שעירי העזים לחטאת העם ( פס' ג-יג . ( יש לשים לב כי פסוקים אלה אינם כוללים את כל פרטי העבודות הקשורות לפר החטאת ולשני שעירי העזים לחטאת העם . הפרטים הנוספים מופיעים בפס' יד-כב ( עמ' 41-33 בחוברת . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית