תוכן העניינים פרק טז פסוקים א-יג 4 ........................................................................................................... פתיחה : פרק טז 6 ................................................................................................................... אחרי מות שני בני אהרן 8 ...................................................................................................... ואל יבוא [ אהרן ] בכל עת אל הקודש 12 ................................................................................. בזאת יבוא אהרן אל הקודש 14 ............................................................................................... עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים 16 ................................................................................. הקדמה 16 ................................................................................................................................... פר החטאת של הכוהן הגדול - ושני הווידויים 20 ........................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית