כפל שברים פשוטים א . שברים ביחידות אורך 22 ב . מטר ומטר רבוע - אורכים ושטחים 24 ג . שטח המלבן 33 ד . תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת סרטוטים 39 ה . תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת כלל חשבוני 42 ו . בעיות מילוליות 45 ז . כפל שבר במספר שלם או במספר מעורב 48 ח . פעילויות נוספות 52 עבודה מסכמת 55 נספחים ( בסוף החוברת ) מד - אורך " ) מטר ( " דפים חלקים גירים לבנים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית