ד . מספרים עשרוניים על ישר–המספרים 1 ציירו בחשבונייה את המספר הנתון . ציירו על ישר–המספרים צעד לכל דסקית - מאפס עד הנקודה של המספר . סמנו על ישר–המספרים את הנקודה של המספר הנתון , וכתבו לידה מספר עשרוני השווה לו . . לחשבונייה המתאימה הנקודה את וסמנו , דסקית לכל עבדו צעד ציירו : הישר על . 2 כתבו המתאים העשרוני המספר את . ל צעד לכל דסקית : המספרים – ישר ע ציירו המסומנת לנקודה המתאימה החשבונייה את . א . כתבו המתאים העשרוני המספר את . ב עיף . א סמנו בס המספרים – ישר על אחרת נקודה . צעד לכל דסקית : שלכם לנקודה ציירו המתאימה החשבונייה את . כתבו המתאים העשרוני המספר את  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית