ב . תרשימים ומפות 1 לפניכם תרשים של לונה–פארק . חלק מהמתקנים מסומנים בו . א . מהו המרחק מן הקופה אל גלגל–הענק בתרשים ? מהו המרחק מן הקופה אל גלגל–הענק במציאות ? שימו לב : בחישוב קיבלנו את המרחק במציאות באותן יחידות מידה של התרשים . את תוצאת החישוב כדאי להמיר ליחידות מידה נוחות יותר . כדי להמיר יחידות מידה , אפשר להשתמש בטבלת התאמה נוספת . • כתבו את המרחק במציאות מן הקופה אל גלגל–הענק במטרים . ב . מהו המרחק בין הקופה לבין המכוניות המתנגשות בתרשים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית