קנה - מידה א . קנה - מידה מהו ? 60 ב . תרשימים ומפות 64 ג . קנה - מידה במפות 68 עבודה מסכמת 71 "דף טבלות התאמה בסוף שתי מפות של הגליל העליון המזרחי החוברת הערה : דפי הגזירה נמצאים גם באתר האינטרנט : חפא / m ל . i גא . פהג www .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית