בעיות התאמה במספרים טבעיים ; יחידות מידה א . התאמות בציורים ובמספרים 4 ב . טבלות התאמה 7 ג . כללי התאמה נוספים 12 ד . משוואות כפל 17 ה . טבלות התאמה נוספות 19 ו . יחידות מידה 23 עבודה מסכמת 26  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית