ביאורי מילים וביטויים לפרקים כו - לא ‡ א ָ ב ָ ה ) פרק לא פס' ד ............................................................ ) הסכים . אד ?? ה ?? ? ) פרק כח פס' ז .............................................. ) אברר באמצעותה מה יהיה גורל המלחמה . א ? ב - אוב ? ת ) פרק כח פס' ג , ז , ט : אב ? ת ..................... ) עיין ערך : בעלת אוב . אחד העם ) פרק כו פס' טו ................................................ ) אחד מבני העם . א ַ ל ) פרק כז פס' י .................................................................. ) לאן ) ובדרך כלל זוהי מילת שלילה , שפירושה - לא . ) אל י ?? ל ? מי א ? צה ) פרק כו פס' כ .............................. ) שלא איהרג . אל נכ ? ן ) פרק כו פס' ד ....................................................... ) באמת . א ? הים ) פרק כח פס' יג ...................................................... ) רוח של אדם גדול שמת . א ֶ?ָ פ ֶ ה ) פרק כז פס' א ......................................................... ) איהרג . א ֲ פ ֵ ק ָ ה ) פרק כט פס' א ...............................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית