ביאורי מילים וביטויים לפרקים כא-כה א אבּו ( פרק כב פס' יז .............................................................. ( רצו , הסכימו . אין חלה מּכם עלי ( פרק כב פס' ח .............................. ( אף אחד לא משתתף בצערי ולא כואב את כאבי . איֹו מצֹוק ( פרק כב פס' ב ............................................... ( איש שיש לו צרה ומצוקה . אל נכֹון ( פרק כג פס' כג ..................................................... ( על דבר נכון , עם תשובה נכונה ומדויקת . ב ֹו ַ ּל ָ ט ( פרק כד פס' ד או ה .................................................... ( בּלאט , בחשאי . ּבלּי ַ על ( פרק כה פס' יז ........................................................ ( רשע . ּבנּו ( פרק כה פס' ח ................................................................ ( באנו . ּבָרכה ( פרק כה פס' כז ......................................................... ( מנחה , מתנה . ג ּגדֹול ( פרק כה פס' ב ............................................................. ( עשיר . ּג ֹ זז ְ ָ י ( פרק כה פס' יא .........................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית