פרק כז דויד בצקלג 1 בפרק כו הביע שאול חרטה והבטיח לדויד : ? " א א ? ע ל ? עֹוד" ( פס' כא . ( קרא פרק כז פס' א-ו וכתוב : א . האם דויד האמין להבטחתו של שאול ? בתשובתך צטט מילים מן הפסוקים המוכיחות אותה . ב . מצא את גת ואת צקלג במפה שבסוף החוברת וכתוב : מי שלט בערים אלו , וכיצד נעשתה צקלג לעירם של מלכי יהודה ? ג . בפרקים קודמים למדת כי דויד נדד ממקום למקום בתוך ארץ יהודה , ובפרקנו מסופר על החלטתו של דויד לצאת לארץ אויב . מדוע ? האם השיג את מטרתו ? בתשובתך צטט מילים בלשון הכתוב המוכיחות אותה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית