פרק כד שאול ודויד במערה בעין גדי הערה חשובה : החלוקה לפסוקים בפרק כד לא בכל ספרי שמואל - פרק כד מתחיל באותו פסוק . חשוב לבדוק מהו פס' א בפרק כד בספר שמואל שבידך : הפסוק : "ו ? על ַ ? וד מ ?? ם ו ?? ב ? ? מצד ? ת עין ֵ ? די " ... או הפסוק : "ויהי ? א ?? ר ? ב ? ? א ? ? ל מאח ? י ? ל ? ?? ים ? " ... בפעילויות שבחוברת ס ??? את שני מראי הפסוק האפשריים - לדוגמה : הפסוק "ו ?? ח ? א ? ? ל ??? שת ? אלפים אי - " ? מסומן כך : ) פס' ב או ג . ) דוגמה אחרת : קטע מסוים מצוין כך : פס' ג-ז ) או ד-ח . ) 1 תזכורת - ופתיחה א . בסיום פרק כג מסופר על השליח , שהגיע אל שאול והודיע לו כי הפלשתים פשטו בארץ . בעקבות זאת החליט שאול להפסיק את המרדף אחרי דויד ולצאת להילחם בפלשתים , ודויד התיישב עם אנשיו במדבר עין גדי . מצא את עין גדי במפה שבסוף החוברת וכתוב את שם האזור שבו היא נמצאת . ב . בפתיחת פרק כד ? " ב ? ?? א ? ל מאח ? י ? ל ? ?? ים" ושמע כי "דוד ? מד ? ר עין ֵ ? די" ) פס' א או ב ( ואז - "ו ?? ח ? א ? ? ל ??? שת ? אלפים אי ? ? ח ? ר מ ? ל י ??? אל" ) פס' ב או ג . ) כתוב במחברת : מה אפשר להסיק מכך על כוונותיו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית