ב פעולות במספרים עד מיליון 1נסו לפתור את התרגילים האלה בעלפה. את התרגילים שלא הצלחתם לפתור בעלפה פתרו בכתב. = 500 - 133,777|ז= 200 - 31,253|א = 50 - 266,900|ח= 20,000 - 24,805|ב = 1 + 906,999|ט= 2,000 - 50,006|ג = 10,000 + 518,519|י= 400 + 55,505|ד = 100 + 101,010|יא= 7,000 + 13,895|ה = 200,000 + 1,308,934|יב= 58,013 + 0|ו בדיקהאם לא טעיתם, קיבלתם בתוצאות מספרים כאלה: מספר אחד קטן מ,10,000 חמישה מספרים של חמש ספרות, חמישה מספרים של שש ספרות ומספר אחד גדול ממיליון. • נסו לפתור את התרגילים האלה בעלפה. את התרגילים שלא הצלחתם לפתור בעלפה פתרו בכתב. = 70 : 280,000|ט= 900 : 90,000|ה= 6 × 10,000|א = 1 × 120,690|י= 8 : 56,000|ו= 25,000 × 4|ב = 2 × 1,500,000|יא= 10 : 100,000|ז= 60 × 6,000|ג = 5 : 2,500,000|יב= 4 × 500,000|ח= 1 : 17,230|ד • כתבו את התוצאות שקיבלתם לפי הגודל, מהתוצאה הקטנה ביותר לתוצאה הגדולה ביותר.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית