מילות קישור בפעילויות הבאות תכירו את מילות הקישור: איך הן מחברות )מקשרות( בין משפטים, ומה המשמעות שלהן. פעילות :1 אברהם ושרהפעילות :1 אברהם ושרהפעילות :1 אברהם ושרהפעילות :1 אברהם ושרהפעילות :1 אברהם ושרה את סיפור אברהם ושרה מן התורה אתם ודאי מכירים. א. קראו את הסיפור ושימו לב למילים החסרות. ב. השלימו את החסר בקטע בעזרת המילים שמתחת לקווים. ג. מה משותף לכל המילים האלה? אברהם אבינו, אביו ולאחיו, לא הסכים להתפלל לאלילים )בניגוד ל / בדומה ל( ולפסילים. הוא החליט לעזוב את משפחתו ואת ארצו וללכת )כמו כן / לכן( אחרי אלוהיו לארץ כנען. ה' הבטיח לאברהם שהוא יעשה אותו לעם גדול, הכוכבים בשמים. אברהם ושרה אשתו אהבו זה את זה ועשו )כמו / למרות( את הטוב בעיני ה', לא היו להם ילדים. יום אחד, כשהם כבר )כמו כן / למרות זאת( היו זקנים מאוד, הגיעו אל האוהל שלהם שלושה מלאכים, ובישרו להם שבקרוב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית