Glossary 103 had hand happy has hat have he help hen hid his hit holiday hot hotdogs hotel hungry I ill in ink it jacket jam jazz jeans job jogging kid king kiss kitten lamp leg long love mad man map mask mat me mess milk miss mitt – mitten Monday morning my name near net new next now old on open pan pants pay pen perfect pet pick up picnic pill pink ‰È‰ Ï Ȅ ˘ÓÁ¨ Ӈ¢¯ È˘ Ϩ È˘ ω ÎÂ·Ú È˘ ÏÈ ‰Â‡ ÏÚʯ ˙¯‚ÂÏ˙ ‰Á·È‡ ˘Ï ωÈË ÁÂÙ˘‰ ÁÌ ˜ȘÈÂ˙ ·È˙ ÓÏÂÔ ¯Ú· ‡È ÁÂω ÆÆÆŸ· „È ʉ Êß˜Ë Ù˜˜ ˙ÂÚ‰ ‚ß‡Ê ‚ßÈÒ Ú·Â„‰¨ Ó˘¯‰ ¯Èˆ‰ ˜Ï‰ ÈÏ„ ÓÏÍ ˘È˜‰¨ Ï˘˜ Á˙Ï˙ÂÏ Ó¯‰ ¯‚Ï ‡¯ÂÍ ‡‰·‰¨ χ‰Â· ÎÂÚÒ ‡È˘ ÓÙ˙ „¯ÎÈÌ ÓÒΉ Ó˙ˆÏ˙ ÚÏȨ ‡Â˙È ·Ï‚Ô¨ ÏÎÏÂÍ ÁÏ· ω˙‚Ú‚Ú ÌÚ‰ÙÙÎ ˙Á‡Ú·ˆ‡ ÈÂÌ ˘È ·Â˜¯ ˘ÏÈ ˘Ì ˜¯Â· ¯˘˙ Á„˘ ‰·‡ Ú΢È Ú˙Ș¨ È˘Ô¨ Ê˜Ô ÚÏ ÏÙ˙ÂÁ ÓÁ·˙ ÓÎÒÈÈÌ Ï˘ÏÌ ÚË Ó¢ÏÌ ÁÈÈ˙ ÓÁÓ„ ω¯ÈÌ ÙȘȘ ‚ÏÂω © ˙¯ÂÙ‰® ¯„ H I J K L M N O P Glossary 104 play pond poster queen quickly red robber ring ring river rock run away sad salad sand sat see send seven sick sing sit six sky smell spill stand stand stay steps step...  אל הספר
UPP - University Publishing Projects