22 2 . תארו במילים מה משותף לכל המספרים הנמצאים בכל טור בטבלה ( שבעמוד הקודם ) . טור א : טור ב : טור ג : טור ד : טור ה : טור ו : 3 . א . מצאו, אם אפשר, חמישה מספרים שיכולים להופיע בטבלה בדיוק פעמיים . , , , , באילו טורים בטבלה מספרים אלה יכולים להופיע ? ב . מצאו, אם אפשר, חמישה מספרים שיכולים להופיע בטבלה בדיוק ארבע פעמים . , , , , באילו טורים בטבלה מספרים אלה יכולים להופיע ? מדוע ? ט ו ר א ? ט ו ר ב ? ט ו ר ג ? 23 4 . השלימו את המשפטים : א . אם נוסיף 1 לכל אחד מהמספרים שבטור ב, נקבל את המספרים שבטור . ב . אם נכפול ב- 2 כל אחד מהמספרים שבטור ד, נקבל את המספרים שבטור . ג . אם בכל שורה נחבר מספר מטור ג עם מספר בטור ד , נקבל את המספרים שבטור . ד . אם בכל שורה נחסר מספר מטור ב ממספר בטור ג , נקבל . 5 . מצאו ארבעה קשרים דומים משלכם : א . ב . ג . ד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית