פ ת ר ו נ ו ת טענות הפוכות 60 = A א . . 6 מריאיאשרחשב 27 שטח : . 5 ∡ 105 = D , B = ∡ ∡ ס " מ 21 . א . 8 ס " מ 18 . 54 ב . סמ " ר 144 א . . 7 סמ " ר 35 . 98 ד . ס " מ 39 . 16 ג . סמ " ר 97 . 40 ב . סמ " ר 24 . BC9 ס " מ = 86 . ,13 AB ס " מ = 10 ב . טענות הפוכות טענה הפוכה : אם הזוויות של שני משולשים שוות ) אחת לאחת ( , אז המשולשים חופפים זה לזה . א . . 1 אם שני משולשים חופפים זה לזה אז הצלעות של אחד מהם ב . . 3 לא נכונההטענה ההפוכה ב . הטענה ההפוכה נכונה . ג . שוות באורכן ) אחת לאחת ( צלעות של המשולש האחר . הטענה ג . אם האלכסונים של מרובע שווים זה לזה אז המרובע הוא מלבן . ב . הטענה נכונה א . . 4 : א , ג , ה , ומשולשים שווי-שוקיים . 7 שווי-שוקיים : ב , גמשולשים . 6 ההפוכה לא נכונה . 120 o . 21 מ ' 8 . 4 מ ' ג . 16 מ " ר , 12 ב . . 9Δ ABC ΔABD, ב . שלושת המשולשים א . . 8 שונה-צלעות קהה-זווית ג . שווה-שוקיים חד-זוויות ב . שווה-שוקיים ישר-זווית א . . 13 84 = o A . 3,418 דלתונים : ב . . 16 דלתונים : ב , ג . 14 ∡ 48 = o C , B = ∡ ∡ טענות נכונות : א , ב , ג . 02 ס " מ 4 ב . BC ס ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית