בכל סרטוט הישר b חותך את שני הישרים האחרים . קבעו אם הזוויות המסומנות הן זוויות מתאימות . נמקו . b ה b ג b א ו b ד b b ב יש הקוראים לזוויות מתאימות בשם Fתויווז . האם תוכלו להסביר מדוע ? רמז : התבוננו בצורת האות F . בכל סעיף נתון ישר k החותך שני ישרים ויוצר זווית a עם אחד מהם . סמנו ב- b זווית מתאימה לזווית a . k ד a k a ג k a ב a א k הישר k בסרטוט חותך את הישרים a ו- b , ונוצר זוג זוויות מתאימות שכל אחת מהן שווה ל- ° 150 . חשבו את הגדלים של הזוויות האחרות . שנוצרו בין הישרים לחותך . בדקו את הזוגות האחרים של זוויות . מתאימות . האם יש עוד זוגות שווים ? ° 150 ° 150 b k a C D 2 3 4 43 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים בכל סעיף מופיעים שני ישרים a ו- b וישר n החותך אותם . תארו את מיקום הזוויות המסומנות ביחס לישרים a ו- b ולישר החותך n . M b B a n ד M b B a n ג M b B a n ב M b B a n א הגדרה הזוויות המסומנות באותו צבע במשימה הקודמת נקראות זוויות מתחלפות . אם a ו- b הן זוויות מתאימות, אז a והקודקודית של b הן זוויות מתחלפות . ( האם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית