ד ל ת ו ן א . ה ד ל ת ו ן ות כ ונ ות יו ב . ש ט ח ו ה י ק ף ש ל ד ל ת ון הגדרה דלתון הוא מרובע שיש בו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו . דלתונים קמורים * A C BD C AB D * מרובע קמור הוא מרובע ששני האלכסונים שלו נמצאים בתוכו . דלתונים קעורים * B C A D D B AC * מרובע קעור הוא מרובע שאלכסון אחד שלו נמצא מחוץ לו . דיון אילו מהמרובעים שיצרתם במשימה הקודמת הם דלתונים ? הסבירו . בכל סעיף נתון מרובע שהתקבל מהצמדת משולשים חופפים לאורך זוג צלעות מתאימות . קבעו לפי הנתונים אם המרובע הוא בוודאות דלתון, ונמקו . C B A F ג C F BA א C B A F ד C A F ב B 3 4 19 בכל סעיף נתון סרטוט של מרובע שמסומנים עליו נתונים . * האם אפשר לקבוע על פי הנתונים שהמרובע הוא דלתון ? נמקו . 1 . D A M C לא ניתן לקבוע אם המרובע ADCM הוא דלתון : אם הצלע AD שווה לצלעות האחרות – זהו דלתון . אם היא לא שווה להן – המרובע איננו דלתון . B 2 . C A D המרובע הוא דלתון . אפשר לקבוע זאת בעזרת חפיפת משולשים, לפי משפט החפיפה זצ"ז . דוגמ ות 4 ס ״ מ S T R 4 ס ״ מ M ז D B CA ד 3 מ ׳ C A B D 3 מ ׳ א B D A C ה AC D ב B S T R M ח T S R...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית