כך אפשר לחשב שטח של טרפז : משלימים את הסרטוט של הטרפז הנתון כך שתתקבל מקבילית הבנויה משני טרפזים כאלה . שטח הטרפז שווה למחצית שטח המקבילית . 3 ס״מ 5 ס״מ 2 ס ״ מ 5 ס״מ 3 ס״מ שטח המקבילית הוא 16 סמ״ר . 8 = 2 : 16 שטח הטרפז הוא 8 סמ״ר . שי מ ו לב, אורך צלע ה מ קבילית ה ז את שווה לס כ ום בסיסי ה ט ר פז . בסיס בסיס 16 = 2 × ) 5 + 3 ( שטח גובה המקבילית 2 . בכל סעיף השלימו את הטרפז למקבילית וחשבו את שטחה ואת שטח הטרפז . 1 ס ״ מ שטח המקבילית : סמ"ר שטח הטרפז : סמ"ר חישוב : א 1 ס ״ מ שטח המקבילית : סמ"ר שטח הטרפז : סמ"ר חישוב : ב ה . שטח של טרפז 181 1 . בכל סעיף נתונה צלע . השלימו את הסרטוט כך שיתקבל המצולע המבוקש . סרטטו את הגובה לצלע הנתונה . א ב מקבילית ששטחה 6 סמ"ר : משולש ששטחו 6 סמ"ר : 2 . לפניכם סרטוט של מלבן שבתוכו מסורטטת מקבילית צהובה . א . מה שטח המלבן ? ב . מה שטח המקבילית ? ג . מה השטח של כל אחד מהמשולשים הכחולים ? האם שטח המקבילית גדול פי 8 מהשטח ב ד יקה של כל אחד מהמשולשים הכחולים ? 4 ס״מ 4 ס ״ מ 1 ס״מ 1 ס ״ מ מדדו את אורכי הגבהים שסרטטתם . האם אורך הגובה של המשולש כפול ב ד יקה מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית