מ חברים את ה נ קו ד ות בע ז רת יוצרים ז ווית בין הרצועות, בוחרים ארבע סרגל ו מ קבלים מ רובע : נ קו ד ות ( קו ד קו ד ים ) ו מ ס מנ ים אותן : כך מסרטטים מרובע בעזרת רצועות האלכסונים המצורפים לחוברת האביזרים : 3 . איה וזיו סרטטו מרובעים בעזרת רצועות האלכסונים . היעזרו ברצועות האלכסונים, הניחו אותן על הקודקודים ובדקו איזה מרובע סרטט כל אחד מהם . מתחו קו מכל ילד אל המרובע המתאים . 2 . היעזרו ברצועות האלכסונים וסרטטו שני מרובעים שונים במחברת . ע ה מ ורה סר טט תי מ רובע שש נ י האל כ סו נ ים שלו חוצים ז ה את ז ה . זיו סר טט תי מ רובע שרק אל כ סון אח ד שלו חוצה את האחר . איה ז . אלכסונים של מרובעים 60 4 . א . היעזרו ברצועות האלכסונים וסרטטו מרובעים שונים בעלי שלוש התכונות שעל השלט . סרטטו גם את האלכסונים . ב . מה סוג המרובע שקיבלו כל תלמידי הכיתה ? האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים מאונכים זה לזה . האלכסונים שווים באורכם . ז . אלכסונים של מרובעים 61 סרטטו גם מרובעים שבהם האלכסונים אינם שווים באורכם . ב . מה סוג המרובע שקיבלו כל תלמידי הכיתה ? 5 . א . היעזרו ברצועות האלכסונים וסרטטו מרובעים ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית