2 . בכל סעיף סרטטו קטע שיחלק את המצולע לפי המבוקש . א ד וג מ ה טרפז ומשולש קהה זווית : שני משולשים שווי שוקיים : גב משולש ישר זווית וטרפז : משולש שווה שוקיים ומשולש ישר זווית : ו ז מקבילית ומשולש ישר זווית : דלתון ומשולש שווה שוקיים : הד משולש ומעוין : שני טרפזים : ו . עוד על מקביליות, דלתונים וטרפזים 55 א נ י לא מפ לצת ! 3 . רק מרובע אחד דובר שקר . הקיפו אותו . א נ י ד לתון . א נ י מ קבילית . א נ י ד לתון . א נ י מ לבן . א נ י ד לתון . א נ י ד לתון . א נ י מ קבילית . א נ י ט ר פז . א נ י ט ר פז . א נ י מ קבילית . א נ י מ רובע שאי נ ו שייך לשום סוג ( ״ מ רובע חסר שם״ ) ו . עוד על מקביליות, דלתונים וטרפזים 56 ע ה מ ורה 4 . רק חלק מהמצולע מבצבץ מהמים . מה יכול להיות המצולע השלם ? סמנו את כל האפשרויות . בא דג טרפזמשולש ישר זווית מלבןריבוע מחומשמקבילית טרפזמשולש שונה צלעות משושהמשולש חד זוויות מקביליתמעוין מלבןמשולש שווה שוקיים מעויןדלתון טרפזמקבילית מקביליתמשולש ישר זווית טרפזריבוע דלתוןמעוין ו . עוד על מקביליות, דלתונים וטרפזים 57 5 . כל אחד מהבלשים מצא רמזים המובילים לאחד המרובעים . מתח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית