2 . מעיין מסרטטת מרובעים שונים בעזרת סרגלי המקבילים כך : האם אתם מכירים שמות נוספים לחלק מהמקביליות שמצאתם ? ד יו אם כן, אילו שמות ? 4 . באוסף המרובעים שבעמוד הבא יש שבע מקביליות . מצאו אותן וכתבו בעיפרון על כל אחת מהן "מקבילית" באותיות קטנות . ד יו מה משותף לכל המרובעים שיש להם סימטרייה סיבובית ? ע ה מ ורה 5 . בדקו לאילו מהמרובעים מאוסף המרובעים יש סימטרייה סיבובית . כתבו לידם "סס" ואת דרגת הסיבוב שלהם . היעזרו בשקף המרובעים שבחוברת האביזרים ( עמוד 7 ) . 123 מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות מקבילות נקרא מקבילית . ז ה ה מ רובע שהתקבל : 3 . א . סרטטו במחברת מרובעים שונים בעזרת סרגלי המקבילים בשיטה של מעיין . ב . מה המשותף לכל המרובעים המסורטטים בדרך הזאת ? פ עילות ל כ ל ה כ יתה היא מ סר טט ת ז וג ק ט עים מ קבילים בע ז רת אח ד הסרגלים : היא מ סר טט ת ז וג ק ט עים מ קבילים נ וסף בע ז רת הסרגל האחר : 30 ג . מקביליות אוסף מרובעים 5 3 8 12 4 7 10 13 1 2 9 11 6 31 ג . מקביליות להשוואת הצלעות א נ י נ ע ז רת בסי מ ון אור כ ן על פ ס נ ייר או ב מ ד י ד ה בסרגל . להשוואת ה ז וויות א נ י נ ע ז רת בש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית