מ ר ו ב ע י ם ג ו ב ה ר י צ ו פ י ם מ ד י ד ת ש ט ח המרכז לטכנולוגיה חינוכית מטח www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת ספרי לימודאגף באישור משרד החינוך אישור מס' : 2814 אושר בתאריך : 2018 . 6 . 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית