15 16 מיומנויות אלה משרתות תהליכי חשיבה מורכבים, דוגמת תהליך התיכון, תהליך בעיות שבאתר מטר . החקר והתהליך המידעני . התנסות במגוון רחב של מיומנויות חשיבה אינה מנותקת מן ההיבט ההתנהגותי הרפלקטיבי של החשיבה 17 מטה – קוגניציה מתייחסת לידע ולחשיבה של המזמֵן התבוננות פנימית ותהליכים מטה – קוגניטיביים . הפרט אודות התהליכים הקוגניטיביים של עצמו והתוצרים שלהם . נוסף על מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, הסדרה במבט חדש מטפלת במיומנויות המאה ה – 21 וביניהן : חשיבה ביקורתית : כוללת קשת רחבה של מיומנויות שהשימוש בהן נועד לתהליכי שיפוט וההערכה ולקבלת מידע תקף ומהימן . חשיבה ביקורתית כוללת מיומנויות כגון : הבחנה בין עובדות שניתנות לאישוש לבין טענות מעריכות ; הבחנה בין מידע, טענות ונימוקים • רלוונטיים לבלתי רלוונטיים ; קביעת התוקף של טענות וטיעונים ; זיהוי טענות וטיעונים עמומים . קבלת הדיוק העובדתי של היגד ; קביעת המהימנות של מקור . • חשיפת הנחות בלתי מנוסחות ; גילוי הטיות, הגדרת כשלים לוגיים . • זיהוי היעדר עקיבות ) קוהרנטיות ( לוגית ברצף של חשיבה . • חשיבה יצירתית : חשיבה המביאה לעולם רעיון או מוצר מקורי ומ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד