. 1 לפניכם לוח חודשי . סמנו עוד ריבוע הדומה לאלה המסורטטים בו . . 2 א . מצאו תכונות מעניינות המתאימות לכל הריבועים המסורטטים : ב . האם התכונות שמצאתם מתקיימות לדעתכם גם בלוחות של חודשים אחרים ? הסבירו את תשובתכם : . 3 א . כתבו אותיות בכל ריבוע שמאלי : ז אם התאריך המתאים בריבוע הימני הוא זוגי . א אם התאריך המתאים בריבוע הימני הוא אי זוגי . משלכם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית