תוכן העניינים בחוברת לתלמיד א . סרטוט קטעים מאונכים ( תזכורת ) ב . בארץ הניצבים ג . גובה של משולש ד . גובה של מקבילית ה . גובה של טרפז עבודה מסכמת סרגל גובה ( במארז האבזרים - כיתה ה ) שקף הניצבים ( בסוף החוברת לתלמיד ) פרק זה עוסק במושגים גובה של משולש , גובה של מקבילית וגובה של טרפז . * המטרה היא שהתלמידים יכירו גבהים במשולשים ובמקביליות וידעו לבנות אותם ולזהות אותם . הפרק משמש הכנה לפרק שטחים . בפרק שטחים משתמשים בגובה בחישובי שטחים של משולשים , של מקביליות ושל טרפזים . * התוכן המתמטיה גובה הוא מושג שקיים תמיד רק ביחס לצורה מסוימת : גובה של משולש , למשל . גובה הוא מושג שכולל בהגדרתו ( ראו בהמשך ) את המושג ישרים מאונכים . לכן מצאנו לנכון לעסוק כאן תחילה בישרים מאונכים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית