יחידה ד - ריצוף במצולעים משוכללים שונים ¸ עמ ' ˛ 102 - 99 ביחידה זו עוסקים בזיהוי ובבנייה של ריצוף משוכלל הבנוי מסוגים שונים של מצולעים משוכללים . יחידה ה - ריצוף במצולעים חופפים לא משוכללים ¸ עמ ' ˛ 104 - 103 ביחידה זו עוסקים בזיהוי ובבנייה של ריצוף הבנוי מסוג אחד של מצולעים . יחידה ו - ציורים מרוצפים ¸ עמ ' ˛ 109 - 105 כאן מרצפים בעזרת מרצפת שהתלמידים יוצרים בעצמם . יחידה ז - סיכום ¸ עמ ' ˛ 112 - 110 תוכן העניינים בחוברת לתלמיד א . צורות חופפות ב . ריצוף מהו ? ג . ריצוף משוכלל ד . ריצוף במצולעים משוכללים שונים ה . ריצוף במצולעים חופפים לא משוכללים ו . ציורים מרוצפים ז . סיכום עבודה מסכמת אוסף " מצולעים לריצוף " ¸ מומלץ לרכישה ˛מרוכזת שקפים ודפי גזירה ( בסוף החוברת לתלמיד ) הקדמה ריצוף בחיי היום – יום הוא כיסוי של מישור בצורות שונות , כך שאין רווחים בין הצורות השונות , והצורות אינן מכסות זו את זו . אפשר למצוא מבחר גדול של ריצופים החל במדרכות , בקירות של מבנים , בפסיפסים וכלה ביצירות אמנות . צילומים ממקומות שונים בעולם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית