תרגיל 1 לפניכם רשימת שמות . מיינו את השמות לפי המשמעות . מס תּוֹ ר מכח וֹ ל ז כּ ר וֹ ן מבחנה שׁ מיעה מגר שׁ ז מּ ר מזלג יתר וֹ ן רח וֹ ק ח ּ ולק הפסד רט ֹב פּ קיד מר פּ אה זהיר תרגיל 2 לפניכם טבלה , ובה שישה שמות . ציינו את השורש , את המשקל ואת המשמעות של כל אחד מן השמות . היעזרו במחסן המשקלים . מחסן משקלים : התק טּ לות ק טּ ל מק ֻ טּ ל מקטל ה קּ טלות הקטל תרגיל 3 לפניכם רשימות של שמות ושאלות אחרי כל רשימה . קראו את הרשימות וענו על השאלות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית