תרגיל 2 . 1 איזה פועל שונה מבחינת הזמן / הדרך ? א . יפסקו ב . תּ פ ֹסנה ג . תּ מ לֹ כנה ד . תּ כ תֹּ בנה . 2 איזה פועל מודגש שונה מבחינת הגוף ? א . התינוקת י שׁ נה שינה עמוקה . ב . צדק תּ כשהצעת לי להצטרף לחוג הסיור . ג . שׁ מריעל עצמך ! ד . תּשׂבּ עימהנזיד הסמיך . . 3 איזה פועל מודגש אינו נוטה על דרך הציווי ? א . בּ ד ֹקנה את תאריך התפוגה של החלב . ב . כּ ר ֹךְ את העבודה . ג . למד וּ היטב לקראת הבחינה . ד . ברצוני לת פֹּ ר תחפושת . . 4 איזה פועל מודגש נוטה בגוף מדבר / ת ? א . אל תּ ק פֹּ ץ מהצוק . ב . רוני ר וֹ חצת בים גם בימות החורף . ג . קט ֹנ תּ ימלדעת זאת . ד . אם לא יכ בּ ד עלייך הדבר , עזור לי , בבקשה . . 5 באיזה משפט לא מופיע שם פועל ? א . הם יחלו לכר ֹת את העצים . ב . קבענו לפ גֹּשׁ אותה בחוף הים . ג . לבשיאת החולצה הלבנה . ד . ישבנו ללמ ֹד לקראת המבחן . תרגיל 3 לפניכם קטע , קראו אותו וענו על השאלות שאחריו . מחקר : שעת תחילת הלימודים משפיעה על הישגי התלמידים ד " ר איתי גל , 12 . 2 . 2017 , ynet  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית