יחידה מושגים נלמדים 1 חסידות 2 תניא 3 יש מאין יש מיש 4 אחדות ה' 5 השגחה פרטית 6 להשכילך בינה 7 נפש בהמית קדושה קליפה סטרא אחרא ארבעת היסודות : אש , אויר , מים , עפר 8 נפש אלוקית עשרת כוחות הנפש שכל ( מוחין ) , ‘ אמות' מידות , ‘ תולדות' מוח שליט על הלב 9 שכל ( מוחין ) מידות פורטו ביחידה 8 10 ישות ביטול יחידה מושגים נלמדים 11 צדיק צדיק ורע לו צדיק וטוב לו 12 רשע רשע וטוב לו רשע ורע לו 13 בינוני 14 מצוות - 15 16 מסירות נפש 17 עצבות מרירות 18 אהבת ה' יראת ה' יראת העונש יראת הרוממות 19 גאולה זיכוך העולם עבודת הבירורים 20 אהבת ישראל 21 אהבה התלויה בדבר אהבה שאינה תלויה בדבר - 22 יחידה מושגים נלמדים 23 צדקה חסד חינם 24 מעשה הצדקה עבודת הצדקה 25 תפילה תפילת הבינוני 26 כובד ראש דעת התבוננות הכנה לתפילה 27 מחשבות זרות 28 תשובה - 29 30 רחמים ירידה לצורך עלייה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא " אמר רשב "י שבדרא דמשיחא ילמדו אפילו רביא ( ילדים בשנים וילדים בדעת ) את פנימיות התורה ... כפי שהיה זה בדורו שלו " . [ תורת מנחם תשכ " ב , ל " ג בעומר ]  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק