קיום מצווה גורם אם כן לאיחוד בין האדם המצווה לקב " ה , המצווה . אדמו " ר הזקן מסביר כיצד דווקא על ידי מצווה , אדם פשוט שחי בעולם גשמי יכול להתחבר עם דבר אינסופי ועצום כמו הקב " ה : מקור 4 לית מחשבה תפיסא ביה כלל - אין מחשבה שיכולה לתפוס אותו כי אם כאשר תפיסא – אלא כשהמחשבה תופסת בתורה ובמצוותיה אזי היא תפיסא - אז היא ' תופסת ' ב - ה ' דאורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד – התורה והקב " ה דבר אחד הם , ועל ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה ניתן להידבק בה ' . 6 היכן ניתן להיות קרובים יותר לקב " ה ומאוחדים אתו - בעולם הזה או בעולם הבא ? נמקו את תשובתכם . בקטע התניא הבא מתאר אדמו " ר הזקן כיצד על ידי תורה שמדברת על דברים בעולם שלנו ( יד שנותנת מטבע לצדקה , שור שנגח את הפרה , וכדומה ) - אנו יכולים ליצור קשר עם ה ' : מקור 5  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק