' ספר התניא הוא ספר התורה שבכתב בתורת חסידות חב " ד , אשר לא לבד שכל פתגם ופתגם הוא מדויק ומכוון , אלא אף כל מלה ומלה היא מדויקת [ ... ] רבותינו הקדושים [ ... ] התייחסו לספר התניא על דרך אותה הדרת הקדש שמתייחסים לספר החומש ' . הרבי הריי " צ , אגרות קודש , חלק ד , עמוד רסא הכנה למסע פתחו קיצור שולחן ערוך , הלכות ספר תורה ושאר ספרי קודש ( סימן כ " ח ) ובדקו את ההלכות הנוגעות לקדושת ספר התורה ולכבודו . סכמו בקצרה הלכות שמהן ניתן ללמוד על קדושת הספר ועל החובה לנהוג בו בכבוד . יוצאים לדרך ביחידה הקודמת למדנו על הבעש " ט ועל תלמידו וממשיך דרכו , המגיד ממעזריטש , שלימד את עיקר תורתו לתלמידיו המובחרים . הצעיר ביותר מבין תלמידי המגיד היה ר ' שניאור זלמן מלאדי ( אדמו " ר הזקן ) , שהיה באותה עת בן עשרים וחמש בלבד . למרות גילו הצעיר הטיל המגיד דווקא עליו את חיבור השולחן ערוך , שאותו אנו מכירים כשולחן ערוך אדמו " ר הזקן , ובו מופיעים לא רק הפסיקות אלא גם טעמי ההלכות . חיבורו העיקרי של אדמו " ר הזקן בחסידות הוא ספר התניא ( ליקוטי אמרים ) המציע הדרכה בעבודת ה ' לכל אדם ולכל חסיד שיחפוץ בכך . הספר נדפ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק