ספר ללימוד התניא לבתי ספר ותלמודי תורה חב "ד עבודת ה ' כדרך חיים יוצא לאור ע " י רשת אהלי יוסף יצחק באה " ק האגף לתכניות לימודים וספרי לימוד יו " ר : הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב מנהל כללי : הרב אליהו קריצ 'בסקי רכזת אגף תכניות לימודים : חנה פלדמן צוות היגוי : הרב נדב כהן , חנה פלדמן , יסכה אליצור ריכוז פרויקט : יסכה אליצור כתיבה : יסכה אליצור , דבורי נוב , ברוך ליפשיץ , מוטי שיינר , מוסי אלישביץ , נחמי זקלס , חיה הבלין עיבוד תוכן חסידי : הרב נדב כהן עריכה דידקטית : חנה פלדמן ייעוץ חסידי : הרב יוסי בייטש עריכת לשון ועריכה מגדרית : הדס אחיטוב עיצוב גרפי : סטודיו עפעף עיצוב לוגו : קריאיטיב מיזם צילום תניא : אלעד זגמן מאושר על ידי משרד החינוך לרשת חינוך חב " ד בלבד © זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כל שהוא בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק ל...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק