א . מצות ע שׂ ה לתת צדקה לעניי י שׂ ראל שנאמר (דּ ברים טו , ח ) : " פתח תפתח את ידך לו " , ונאמר ( ויקרא כה , לו ) : " וחי אחיך עמך " . ( סעיף א ) ב . כל מי שרואה עני מב קּ ש , ועו שׂ ה עצמו כאלו אינו רואהו ואינו נותן לו צדקה , עובר בלא תע שׂ ה שנאמר (דּ ברים טו , ז ) : " לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון " . ( סעיף א ) מעלות ה צּ דקה ג . ה צּ דקה היא סימן לכך שהנותן הוא מ זּ רעו של אברהם אבינו שנאמר באברהם ( בראשית יח , יט ) : " כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו ' לע שׂ ות צדקה " . ( סעיף א ) ד . מעלות חשובות נאמרו על מצות ה צּ דקה : • גדול העו שׂ ה צדקה יותר מכל ה קּ רבנות , שנאמר ( משלי כא , ג ) : " ע שׂ ה צדקה ומשפט , נבחר לה ' מ זּ בח " . • אין י שׂ ראל נגאלין אלא בצדקה , שנאמר ( ישעיה א , כז ) : " ציון במשפט תפדה , ושביה בצדקה " . ( סעיף א ) ה . לעולם אין אדם נע שׂ ה עני מנתינת צדקה ואין דּ בר רע ולא הזק בא בשביל ה צּ דקה , שנאמר ( ישעיה לב , יז ) : " והיה מע שׂ ה ה צּ דקה שלום " . ( סעיף א ) על ה צּ דקה אומר ה קּ דוש ברוך הוא , שכביכול אפשר לנסות אותו ב הּ , ולבחן אם אכן מתברכים בזכות הּ , ל...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק