מצות כבוד אב ואם ומוראם א . צריך לה זּ הר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם , שכן הכתוב השוה אותם לכבודו ולמוראו של ה קּ דוש ברוך הוא : כתיב ' כבד את אביך ואת אמך' ( שמות כ , יא ) – וכתיב : ' כבד את ה ' מהונך ' ( משלי ג , ט ); כתיב : ' איש אמו ואביו תיראו ' ( ויקרא יט , ג ) – וכתיב : ' את ה ' אלקיך תירא ' (דּ ברים ו , יג ) . כדרך ש צּ וה על כבוד שמו הגדול ומוראו , כן צוה על כבודם ומוראם . ( קמג , א ) החיבים בכבוד ובמורא אב ואם ב . אחד האיש ואחד הא שּׁ ה חיבים בכבוד אב ואם . אלא שהא שּׁ ה הנ שׂ ואה חיבת לשמע לבעל הּ , ולכן היא מקימת את כבוד אב ואם רק כשה דּ בר אפשרי ויש ל הּ רשות מבעל הּ . ( קמג , יג ) ג . אם נ שׂ א אביו א שּׁ ה אחרת , חיב הבן לכבד את אשת אביו , אף שהיא אינ הּ אמו – כל זמן שהיא נ שׂ ואה לאביו ; וכן חיב לכבד את בעל הּ של אמו , אף שהוא אינו אביו – כל זמן שהוא נ שׂ וי לאמו . ( קמג , יט ) ד . אף שאין חיוב ב דּ בר , ראוי לכבד את אשת אביו ובעל אמו גם לאחר שהאב והאם בעצמם נפטרו . ( קמג , יט ) ה . חיב אדם בכבוד אבי אביו ( סבו ) , אלא שכבוד אביו גדול מכבוד אבי אביו . וכן חיב אדם בכבוד אחיו הגדול ממנו וכן ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק