אסור הונאה במסחר ומקורו א . צריך לה זּ הר מאד שלא להונות ( לרמות ) את ה זּ ולת . וכל המונה את חברו , בין אם המוכר מונה את הלוקח ( ה קּ ונה ) ובין אם הלוקח מונה את המוכר , הרי זה עובר בלאו ( על מצות לא תע שׂ ה ) . שנאמר : ' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו ' ( ויקרא כה , יד ) . וזו היא ה שּׁ אלה הראשונה ש שּׁ ואלין את האדם בבית דּ ין של מעלה : ' נ שׂ את ונתת באמונה ? ' ( האם נהלת את עסקיך בישר ?) . ( סימן סב , סעיף א ) הדברים האסורים משום הונאה במסחר ב . מי שיש לו חפץ למכר , אסור לו לע שׂ ות מע שׂ ים שיסתירו מה קּ ונה את מ צּ בו האמתי של החפץ , כגון לצבע כלים ישנים כדי שיראו כחדשים , או לערבב מעט פרות גרועים בתוך הרבה פרות משבחים , במ טּ רה שה קּ ונה יחשב שהכל משבח . ( סימן סב , סעיפים ד - ה ) דברי אדמו " ר הזקן : כשמוכר קרקע או חפץ שיש עליו איזה סכסוך משפטי – אסור לו להסתיר דּ בר זה מה קּ ונה , אלא עליו לספר לו זאת . וגם אם המוכר מקבל על עצמו אחריות שאם י קּ חו את ה דּ בר מה קּ ונה הוא ידאג להחזיר לו , בדרך כלל ה קּ ונה אינו רוצה לקנות דּ בר שעלול להלקח ממנו ( גם אם בסופו של דּ בר יק...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק